joi, 23 martie, 2023

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI VASLUI – RAPORT DE ACTIVITATE pe anul 2016

Publicat:

 Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui (DAJ Vaslui) este un serviciu public deconcentrat aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

[rssposition position='1673449089' template='list']

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui este responsabilă cu implementarea la nivel judeţean a strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale, asigură colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor statistice şi operative din domeniul de activitate în conformitate cu cerinţele legislaţiei.

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui este condusă de un director executiv care este ordonator secundar de credite şi răspunde de realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Structura organizatorică cadru a Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vaslui este cea aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1318/28.09.2016 şi are în structura sa 3 Compartimente, toate subordonate directorului executiv. Aceste structuri funcţionale din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Vaslui sunt: Compartimentul politici si statistică agricolă, Compartimentul de implementare a politicilor în industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate naționale şi europene şi Compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, achiziții, administrativ și relații publice.

 

Compartimentele funcţionale din structura Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vaslui sunt coordonate tehnic de Direcţiile generale şi Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

În subordinea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vaslui funcţionează Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice – unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, al cărui buget se aprobă de conducătorul acestora, cu acordul directorului executiv al D.A.J Vaslui, în calitate de ordonator de credite ierarhic superior.

 

Vă prezentăm alăturat, într-un mod sintetic, activitatea desfăşurată de Direcţia pentru Agricultură  a Judeţului Vaslui în anul 2016, activitate pe care o dorim să o îmbunătăţim şi să venim în sprijinul tuturor celor interesaţi, de câte ori suntem solicitaţi, atât în ceea ce priveşte acordarea de consultanţă, avizare, autorizare, atestare, certificare, cât şi în ceea ce priveşte modul de respectare a prevederilor legale privind legislaţia comunitară şi naţională.

 

            Activitatea de organizare, conducere şi administrare a Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vaslui s-a realizat în condiţiile unui management eficient şi de calitate care a asigurat un cadru organizatoric stabil şi eficient, creşterea transparenţei actului administrativ şi consolidarea rolului şi imaginii instituţiei.

 

            În acest context, Directorul executiv al instituţiei a urmărit atingerea următorilor indicatori de performanţă:

 

Ø  Managementul resurselor umane – stabilirea şi urmărirea realizării atribuţiilor de serviciu pe compartimente a personalului, astfel încât instituţia să-şi poată desfăşura activitatea în condiţii optime, prin îndeplinirea tuturor atribuţiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vaslui. În urma procesului de reorganizare din anul 2015, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui a rămas în statul de funcţii doar cu nouă persoane, dintre care o persoană cu funcţie de conducere şi opt persoane cu funcţii de execuţie. În cursul anului 2016 au fost emise un număr de 83 Decizii.

Ø  Managementul financiar – încadrarea instituţiei în prevederile bugetului anual de venituri şi cheltuieli prin iniţierea de programe şi măsuri, în condiţiile reglementărilor în vigoare, cu respectarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite.

Ø  Managementul activităţii – asigurarea gestionării şi administrării, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei, coordonarea activităţii de informare şi promovare la nivelul judeţului în ceea ce priveşte activitatea instituţiei publice, reprezentarea instituţiei în relaţiile cu terţii, încheierea de acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, menţinerea în exploatare a suprafeţei agricole totale şi valorificarea potenţialului productiv al acestora, precum şi implementarea politicilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. S-a vegheat, de asemenea, la buna desfăşurare a activităţii Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice, instituţie aflată în subordinea DAJ Vaslui.

 

            Obiectivul principal a fost acela de a găsi soluţii în vederea asigurării funcţionării compartimentelor cu număr mic de personal din statul de funcţii şi urmărirea aplicării în mod operativ şi cu maximă eficienţă a atribuţiilor asumate, în relaţia cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Instituţia Prefectului, precum şi a colaborării cu alte instituţii.

 

            Pe lângă activitatea curentă, de monitorizare a executării lucrărilor agricole privind înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea culturilor, întocmirea situaţiilor statistice AGR 2A şi AGR 2B, situaţia statistică a terenurilor, întocmirea inventarului de tractoare şi maşini agricole, scoaterea terenurilor din circuitul agricol, emitere autorizaţii de plantare, pomi, defrişare pomi, autorizaţii spaţii comercializare vin, autorizare spaţii de depozitare etc, conducerea executivă a DAJ Vaslui a întreprins şi acţiuni care să vină în susţinerea producătorilor agricoli, în promovarea imaginii instituţiei etc.

 

 

Fondul funciar

 

            Agricultura judeţului Vaslui dispune de o suprafaţă agricolă totală de 401.330 ha, din care 357.340 ha în mediul privat şi 43.990 ha în sectorul de stat. Din suprafaţa agricolă totală de 401.330 ha, 73% este ocupată cu teren arabil, 23% cu păşuni şi fâneţe, 3% cu viţă-de-vie şi 1% cu livezi.

 

 

Modul de organizare a agriculturii

 

            La nivelul judeţului Vaslui există aproape 500 de agenţi economici care exploatează o suprafaţă totală de aproape 200.000 ha, în special terenuri arabile. Agenţii economici constituiţi sub diferite forme de organizare exploatează, de regulă, terenurile sub formă de arendă, sau utilizează în comun terenurile pe care le au în proprietate, aşa cum este cazul societăţilor agricole, constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.

 

Sistemul de irigaţii

 

            Cât priveşte sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, la nivelul Judeţului Vaslui, au fost constituite 11 Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI), potrivit H.G. nr. 1872/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

            Din cele 11 organizaţii, 7 sunt amplasate în Amenajarea de Irigaţii Albiţa-Fălciu, care deservesc o suprafaţă  totala de 15.926 ha, 3 in Bazinul Hidrografic Bîrlad, cu o suprafaţă totală de 995 ha şi 1 in Amenajarea Mânjeşti, cu suprafaţa de 509 ha.

            Avându-se în vedere adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 122.083 din 22.05.2016 şi dispoziţiile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 946 / 2014, în perioada 09.09. – 15.09.2016 au fost verificate toate Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii de la nivelul judeţului Vaslui.

            Obiectul controlului a avut drept scop verificarea modului de exploatare, de întreţinere, de reparaţii, de asigurare a pazei şi a protecţiei sistemului de irigaţie si, deasemenea, situaţia achitării cotizaţiilor de către  membrii organizatiei, a situaţiilor economico – financiare, precum şi întocmirea registrelor de evidenţă potrivit Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 895/2005.

În urma verificărilor făcute la O.U.A.I. din Amenajarea Albiţa – Fălciu, din Bazinul Hidrografic Bîrlad şi din Amenajarea Mânjeşti au fost constatate următoarele aspecte:

 

Ø  La data de 19.09.2016, conform informaţiilor furnizate de către A.N.I.F. Filiala Judeţeană Moldova Sud – Unitatea de Administrare Vaslui, la nivelul judeţului Vaslui au fost irigate 3.369 hectare de culturi agricole si plantaţii pomicole.

Ø  În ceea ce priveşte plata cotizaţiilor de către membrii organizaţiilor s-a constatat faptul că, doar la trei dintre acestea, respectiv O.U.A.I. Agro Irig Prut Berezeni, O.U.A.I Lunca Banului şi O.U.A.I Mânjeşti, cotizaţiile sunt plătite la zi de către toţi membrii înscrişi, în cazul O.U.A.I Dragalina O.U.A.I Banca şi O.U.A.I Belceşti nu s-au achitat deloc cotizaţiile în anul 2016, iar la celelalte şase organizaţii, cotizaţiile sunt achitate numai de catre unii  membri sau parţial de către alţii.

Ø  Asigurarea pazei şi protecţiei sistemului de irigaţie se face cu personalul angajat al organizaţiilor în cazul O.U.A.I Lunca Banului şi O.U.A.I Mânjeşti, iar pentru celelalte organizaţii personalul aparţine unuia dintre membri.

Ø  Situaţiile economico-financiare anuale au fost depuse la Administraţia Finanţelor Publice fără însă a fi supuse auditului de către auditori externi independenţi, excepţie făcând O.U.A.I Doniceasa Fălciu căreia i s-a acordat un termen de 10 zile de la întocmirea procesului verbal pentru depunerea situaţiei economico-financiare la Administraţia Finanţelor Publice şi înregistrarea acesteia la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui.

Ø  Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii au întocmite registrele de evidenţă, potrivit dispoziţiilor Ordinului ministrului agriculturii pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 895/2005 pentru aprobarea Normelor privind modelul registrelor ce se vor ţine de Organizaţiile de Îmbunătăţiri Funciare şi de Federaţiile de Organizaţii de Îmbunătăţiri Funciare.

Ø  O  situaţie deosebită s-a constatat  la O.U.A.I Banca şi anume că, persoanele cu atribuţii de conducere, respectiv directorul împreună cu preşedintele şi persoana responsabilă cu activitatea economică au demisionat, iar în cazul O.U.A.I Belceşti şi O.U.A.I Dragalina a mai rămas doar persoana cu atribuţii economico-financiare, directorul şi preşedintele demisionând din funcţiile deţinute.

 

     Ca urmare a situaţiei deosebite de la O.U.A.I Dragalina, O.U.A.I Banca si O.U.A.I. Belceşti, conducerea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vaslui va iniţia, în perioada următoare, o întâlnire cu membrii organizaţiilor în vederea găsirii unor soluţii favorabile pentru continuarea activităţii potrivit Statutului şi Actului constitutiv.

 

 

 

Description: E:Activitate DAJDocumente  DAJHarti si materiale de printat si legislatieHarti VasluiComune irigare.png

 

 

Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi proveniţi din surse agricole

 

 

La nivelul judeţului Vaslui au fost identificate 30 de localităţi-vulnerabile la poluarea cu nitraţi proveniţi din surse agricole, respectiv Arsura, Băceşti, Bălteni, Banca, Bîrlad, Berezeni, Drînceni, Duda-Epureni, Dumeşti, Fălciu, Griviţa, Huşi, Iveşti, Lunca-Banului, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Negreşti, Pădureni, Pochidia, Pogoneşti, Rebricea, Stănileşti, Ştefan cel Mare, Todireşti, Tutova, Văleni, Vaslui, Vetrişoaia, Vultureşti şi Zăpodeni, listă aprobată în 2008, în baza Ordinului comun nr. 1552/743 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

            In perioada 07-30.03 2016, reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură Vaslui şi ai Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Vaslui s-au deplasat la toate cele 29 de unităţi administrativ-teritoriale pentru a verifica stadiul întocmirii Planului de acţiune la nivel local pentru protecţia apelor impotriva poluarii cu nitraţi din surse agricole, măsurile care trebuie luate, termene de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare.

            În urma verificărilor făcute, s-a constatat că Primăriile comunelor Pădureni, Arsura, Rebricea, Bălteni, Băceşti, Dumeşti, Todireşti, Negreşti, Vultureşti, Vetrişoaia, Fălciu, Berezeni, Lunca Banului, Stănileşti, Ştefan cel Mare, Muntenii de Jos, Zăpodeni, Văleni, Muntenii de Sus şi a Municipiului Huşi au elaborat în anul 2010 Planurile de acţiune la nivel local pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, însă acestea nu au prevăzute sursele de finanţare şi nu sunt aprobate prin Hotărâri ale Consiliilor Locale. Celelalte unităţi administrativ-teritoriale identificate ca fiind zone-vulnerabile la poluarea cu nitraţi proveniţi din surse agricole nu au intocmit Planuri de acţiune la nivel local, acordându-se termene pentru elaborarea acestora, în acord cu Decizia nr. 221983 din 12.06.2013.

Description: E:Activitate DAJDocumente  DAJHarti si materiale de printat si legislatieHarti VasluiComunele vulnerabile.png

Subvenţii în zootehnie

 

 

                Avandu-se în vedere obligaţiile instituţiei cu privire la verificarea crescătorilor de animale care au beneficiat de ajutoare de minimis pentru achiziţionarea de berbeci şi juninci în anul 2014, potrivit Deciziei Directorului executiv nr. 60 din 20.10.2014, în luna octombrie au fost verificaţi 4 crescători de animale care au încasat ajutor de minimis, conform HG nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis ”Achizitionarea de către producatorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate” Obiectul controlului a constat în verificarea condiţiilor care au stat la baza obţinerii ajutorului de minimis, precum şi a existenţei în teren a animalelor achiziţionate potrivit actului normativ.  În urma verificărilor s-a constatat existenţa berbecilor achiziţionaţi ca urmare a încasării ajutorului de minimis, precum şi înregistrarea  produşilor-femeli obtinuţi din monta naturală cu berbecii de reproducţie din rase specializate în Registrul genealogic.

               Cat priveşte schemele ajutor de minimis acordate în anul 2016 conform H.G. nr. 638/2016, H.G. nr. 723/2016 şi H.G. nr. 8522/016 cu referire la achiziţionarea de berbeci/ţapi, juninci din specia taurine, bubaline sau tauri de reproducţie din rase de carne şi porcine au fost depuse un număr de 50 dosare privind achiziţionarea de berbeci şi ţapi de reproducţie din rase specializate şi 1 dosar privind achiziţionarea de juninci din specia taurine.  Numărul total al animalelor achiziţionate este de 277 capete, din care 249 de berbeci şi 28 de ţapi, iar valoarea totală a sprijinului financiar a fost de 686.678 lei, din care 622.120 lei pentru berbeci şi 64.558 lei pentru ţapi. Au fost de asemenea achiziţionate 2 juninci din rase de lapte în valoare de 10.000 lei.

              În privinţa scoaterii terenurilor din circuitul agricol, în anul 2016 au fost emise Decizii şi Ordine pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol al terenului aflat în extravilanul localitatilor, în suprafaţă totală de 3.222 mp. De asemenea, au fost eliberate avize privind clasa de calitate, în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal, Planului Urbanistic General  – Introducerea în intravilan pentru o suprafaţă totala de 103125 mp.

 

Agricultura ecologică

 

În cursul anului 2016 s-au înregistrat 45 de operatori în sistemul de agricultură ecologică  pe diferite domenii de activitate ,după cum urmează :

     -21 operatori in sectorul vegetal cu  suprafaţa de 997,72 ha ;

     -18 operatori în apicultură cu 3437 fam. albine;

     – 1 operator în  flora spontană;

      -2 operatori cu domeniul de activitate procesare;

      -2 operatori  cu domeniul de activitate comerţ ;

     – 1 operator cu domeniul de activitate export.

Pe parcursul anului s-au înregistrat 5 operatori care au adus modificări la anexele depuse iniţial, aceste modificări având ca obiect schimbarea formei de organizare, modificarea suprafeţei, adăugare subcontractant. (Vezi anexe)

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizare spaţii de depozitare

 

Potrivit OUG nr.12/2006  pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, producătorii agricoli trebuie să păstreze producţia destinată comercializării numai în spaţii autorizate. În acest sens, în cursul anului 2016 au fost emise 3 autorizaţii de depozit pentru o capacítate totală de depozitare de 6.150 tone, din care 5.150 de tone în magazii şi 1000 de tone în silozuri.

 

Situaţia statistică a terenurilor la 31 decembrie 2015

 

În conformitate cu prevederile Programului Statistic Naţional Anual, prin protocolul încheiat între Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,  Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui a colectat şi centralizat de la cele 86 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, date privind Situaţia Statistică a Terenurilor, iar rezultatul centralizării a fost transmis la Compartimentul statistică agricolă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (Vezi anexe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suprafaţa productivă de primăvară în anul 2016 (AGR 2A)

 

În baza protocolului încheiat între Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,  Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui prin Compartimentul de politică şi statistică agricolă a efectuat cercetarea statistică AGR 2 A ,,Suprafaţa productivă de primăvară” prin colectarea, prelucrarea şi centralizarea datelor primite de la unităţile administrativ teritoriale, situaţia centralizatoare fiind transmisă la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (Vezi anexe)

 

Suprafaţa agricolă calamitată

 

Din cauza fenomenelor  meteorologice nefavorabile manifestate pe parcursul anului 2016, suprafaţa agricolă total calamitată a fost de  103.180 de  ha. din care :

ü  Fenomenul  de îngheţ a afectat suprafaţa de 37 ha. livezi;

ü  Fenomenul de grindină a afectat 45 ha. teren cultivat cu grău  şi floarea soarelui;

ü  Ploile torenţiale au afectat o suprafaţă de 157 ha cultivată cu lucernă, porumb şi soia;

Temperaturile excesiv de ridicate  şi lipsa precipitaţiilor pe o perioadă îndelungată, de aproximativ 60 de zile, au dus la instalarea fenomenului de secetă prelungită pe raza întregului judeţ. Ca urmare a acestei situaţii deosebite, DAJ Vaslui a informat producătorii agricoli cu privire la procedura care trebuie urmată în vederea constatării şi evaluării pierderilor. În acest sens, la nivelul instituţiei au fost înregistrate şi centralízate un număr de 7320 procese verbale pentru constatarea şi evaluarea pagubelor (405 de la persoane juridice şi 6915 de la persoane fizice),  întocmite de către Comisiile locale pentru situaţii de urgenţă de la nivelul primăriilor ,constituite potrivit Ordinului comun nr.1422/192/2012 al Ministrului mediului şi pădurilor şi Ministrului administraţiei şi internelor. Suprafaţa totală afectată de secetă a fost de 102.941 ha ,dupa cum urmează:

ü  porumb  – 40.320 ha. grad de afectare cuprins înte 30 si 80 % ;

ü  floarea soarelui – de 38.021 ha. grad de afectare 30-80 %;

ü  soia – 3214 ha. grad de afectate 50-90%;

ü  sfeclă de zahăr – 398 ha. grad de afectare 40-70%;

ü  sorg – 629 ha ,grad de afectare 40-80%;

ü  muştar – 10 ha. grad de afectare 40-50%;

ü  legume – 472 ha. grad de afectare 40-50 %;

ü  sparcetă – 313 ha. grad de afectare 40-50 %;

ü  lucernă  şi plante de nutreţ – 11.993 ha. grad de afectare 60-80%;

ü  păşune –  6142 ha. grad de afectare 60-80%;

ü  livezi –  86 ha, grad de afectare 50-70%;

ü  viţa de vie –  568 ha. grad de afectare 50-60%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor  şi pesticidelor, plantările şi defrişările de vii şi pomi în anul 2016 (AGR 2B)

 

Potrivit Programului Statistic Naţional Anual, ,,Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene are obligaţia de a efectua cercetarea statistică AGR-2B, ,, Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantările şi defrişările de vii şi pomi în anul 2016” precum şi inventarierea culturilor semănate în toamna acestui an şi propuneri de însămânţări în primăvara anului 2017. În acest context, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui a organizat în ziua de 09.11.2016, la sediul Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Vaslui, o întrunire cu reprezentanţii primăriilor, cu atribuţii în domeniul agricol, pentru a li se prezenta metodologia de lucru referitoare la completarea situaţiilor statistice cu toate informaţiile reale, de la nivelul unităţii administrativ teritoriale (UAT). De asemenea pentru buna desfăşurare a acţiunii, la nivelul judeţului nostru şi pentru a veni în sprijinul U.A.T.-urilor, a fost transmisă o adresă către agenţii economici din judeţ, prin care li s-a solicitat cooperarea cu acestea astfel încât, întocmirea acestor documente să reliefeze cu exactitate datele din teren. Au fost colectate, prelucrate şi centralizate rapoartele statistice AGR 2B precum şi Balanţa suprafeţelor arabile şi inventarierea culturilor însămânţate în toamna anului 2016 şi Programul producţiei agricole pentru anul 2017 la producţia vegetală şi animală, de la toate unităţile administrativ teritoriale, iar situaţiile centralizate au fost transmise la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la data de 29.12.2016. (Vezi anexe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea suprafeţelor cultivate cu sfeclă de zahăr şi vizarea contractelor de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr

 

În anul 2016 au fost înregistrate 14 contracte de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr. În urma verificării în teren a culturilor de sfeclă de zahăr, s-au întocmit procese verbale pentru o suprafaţă de 653 ha şi s-a constatat că au fost respectate condiţiile agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea densităţii de cel puţin 6 plante/ m.p.

 

Actualizarea şi completarea datelor din Sistemul Informatic Naţional al Viei şi Vinului (SINVV),  corectarea erorilor din Registrul Plantaţiilor Viticole

 

Au fost primite şi operate în Registrul Plantaţiilor Viticole, declaraţii de defrişare a parcelelor de viţă de vie, cereri de modificare a datelor, cereri de plantare/ replantare a viţei de vie şi de înscriere în R.P.V. şi  au fost emise 5 autorizaţii de replantare provenită din conversie.

 

Verificarea planurilor individuale de reconversie/ restructurare a plantaţiilor viticole

 

În anul 2016 au fost depuse, verificate şi aprobate, la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui, 2 planuri individuale de reconversie pe baza autorizaţiei de replantare pentru S.C.Vinicola Avereşti 2000 S.A., suprafaţa de 26,04 ha.

      – Declaraţiile de stocuri de vinuri şi musturi, declaraţiile de recoltă a strugurilor şi declaraţiile de producţie înregistrate la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui, au fost operate în Registrul Plantaţiilor Viticole.

      – Eliberarea unui număr de 33 carnete de viticultor pentru persoane fizice şi juridice care comercializează struguri de vin din producţia proprie.

      – Autorizarea unui număr de 7 spaţii destinate comercializării cu amănuntul a vinurilor de masă în vrac.

      – Eliberarea  autorizaţiilor de plantare şi defrişare pomi fructiferi/ arbuşti fructiferi, autorizaţiilor de tăiere nuci şi castani comestibili

Au fost eliberate 12 autorizaţii de plantare, 3 autorizaţii de defrişare şi 2 autorizaţii de tăiere nuci răzleţi.

       – Monitorizarea executării lucrărilor agricole privind înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea culturilor, la nivelul judeţului Vaslui şi transmiterea săptămânală, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

      – Centralizarea şi transmiterea la începutul fiecărei luni, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a  situaţiei privind stocurile de produse agricole din spaţiile de depozitare autorizate.

 

 

 

 

 

Stabilirea normelor de venit din sectorul vegetal şi zootehnic

 

În perioada 19-21.01.2016, la sediul Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vaslui au avut loc consultări privind stabilirea normelor de venit din sectorul vegetal şi zootehnic pentru anul 2016. În acest sens, au fost invitaţi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale din domeniile zootehnic şi agricol, precum şi producători din sectoarele vegetal, pomicol, viticol şi legumicol, organizat în exploataţii agricole comerciale, potrivit O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familial.

Consultările privind propunerile pentru normele de venit au avut loc în contextual Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi al H.G. nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole.

În urma acestor dezbateri, au fost propuse următoarele norme de venit pentru anul 2016, pentru contribuabili, persoane care obţin individual sau într-o formă de asociere venituri din activităţi agricole.

 

Norme de venit pentru sectorul vegetal

 

Nr. crt.

Produse vegetale

Norma de venit (lei/ha)

1.       

Cereale

185

2.       

Plante oleaginoase

210

3.       

Cartofi

2.262

4.       

Sfeclă de zahăr

383

5.       

Tutun

736

6.       

Legume

2.427

7.       

Legume în spaţii protejate

8.       

Leguminoase pentru boabe

1.964

9.       

Pomi pe rod

2.500

10.   

Vie pe rod

1.333

11.   

Flori şi plante ornementale

4.130

 

Norme de venit pentru sectorul zootehnic

 

Nr. crt.

Specia

Norma de venit (lei/cap/familie)

1.       

Vaci şi bivoliţe

113,80

2.       

Ovine şi caprine

101,70

3.       

Porci pentru îngrăşat

21,56

4.       

Albine

34,82

5.       

Păsări de curte

1,62

 

Propuneri privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2017

 

Pentru stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2017, potrivit prevederilor art.84 alin.5 din Legea nr.227/2015-Codul fiscal, direcţiile agricole au obligaţia de a înainta consiliilor judeţene propunerile în această privinţă.

În vederea fundamentării propunerilor de preţuri, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui a invitat un număr de 11 agenţi economici din sectorul agricol, reprezentativi la nivel judeţean, să participe la consultări. În urma dezbaterilor, propunerile Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vaslui privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2017 sunt următoarele:

–          Grâu – 0,55 lei/kg

–          Porumb – 0,50 lei/kg

–          Floarea-soarelui  – 1,20 lei/kg

–          Rapiţă – 1,40 le lei/kg

–          Soia – 1,30 lei/kg

–          Orz – 0,45 lei/kg

–          Orzoaică – 0,45 lei/kg

–          Struguri – 1,00 leu/kg

 

 

Compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, achiziții, administrativ și relații publice

 

            În anul 2016, consilierului juridic, care şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Compartimentului financiar – contabilitate, resurse umane, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice, i-au revin următoarele atribuţii:

  – A asigurat cadrul necesar respectării de către toţi salariaţii a procedurilor legale care au aplicabilitate în activitatea instituţiei;

 – A consultat zilnic programul legistativ, informând directorul executiv şi personalul instituţiei cu privire la noutăţile legislative, asigurând asistenţă juridică pentru aplicarea corectă a acestora;

 – A reprezentat instituţia în instanţă în situaţia apariţiei unor litigii care trebuiau soluţionate pe cale judecătorească;

– A rezolvat reclamaţiile, sesizările şi solicitările cetăţenilor, agenţilor economici şi a participat la rezolvarea litigiilor din domeniul de activitate;

– A instrumentat dosare privind vânzarea şi cumpǎrarea terenurilor agricole conform Legii nr.17/2014;

– I-a fost încredinţată activitatea de informaţii clasificate, secrete de serviciu pe linia evidenţei, prelucrării, procesării, păstrării, manipulării si multiplicării acestora;

 – A fost membru în comisia tehnică pentru elaborarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Vaslui,  din partea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Vaslui;

– A vizat, pentru legalitate,deciziile emise de organele de conducere ale instituţiei;

– A fost membru în comisia Comisiei Locale de Fond Funciar – Vaslui;

– A fost membru în comisia de implementare a Sistemului de control intern managerial, din cadrul instituţiei.

 

        În vederea îndeplinirii acestora, pe parcursul anului 2016, acesta a realizat următoarele activităţi:

Ø  A contribuit la aplicarea, în mod just, a dispoziţiilor legale, de către salariaţii instituţiei, asigurându-le acestora suportul profesional în interpretarea corectă a legislaţiei.

 

Ø  A actualizat şi consultat zilnic programul legislativ deţinut de instituţie, informând, atât directorul executiv, cât şi salariaţii cu privire la noutăţile legislative specifice domeniului de activitate al acesteia.

 

Ø  A asigurat reprezentarea în instanţă a instituţiei, în cele 3 dosare aflate pe rolul diferitelor instanţe de judecată, depunând toată diligenţa pentru apărarea intereselor instituţiei şi  întocmind, la termen, documentele necesare.

 

Ø  A răspuns, în termenul legal, tuturor sesizărilor şi solicitărilor formulate de cetăţenii sau agenţii economici din judeţ, atât celor adresate direct instituţiei, precum şi celor adresate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care au fost direcţionate, spre competentă soluţionare Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Vaslui.

 

Ø  Referitor la atribuţiile ce i-au revenit cu privire la aplicarea Legii nr.17/2014 – privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan (…):

a) a înregistrat, în baza de date a instituţiei, cele 2158 de dosare conţinând ofertele de vânzare a terenurilor agricole din extravilan, însoţite de documentele necesare,  depuse de vânzători în unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului;

b) a emis un număr de 372 de avize finale necesare încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, în dosarele în care preemptorii (arendaşi sau proprietari vecini) şi-au exercitat dreptul de preempţiune;

c) a înregistrat un număr de 960 de adeverinţe emise de primării, prin care se atestă libera vânzare a terenurilor, în cazul ofertelor de vânzare cu privire la care preemptorii nu şi-au exercitat dreptul de preempţiune;

d) a asigurat raportarea către ministerul de resort, a datelor solicitate de acesta, cu privire la ofertele de vânzare;

e) a acordat consultanţă, cu privire la aplicarea dispoziţiilor legale în materie,  persoanelor desemnate, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, prin dispoziţii ale primarilor, cu aplicarea Legii nr.17/2014;

 

Ø  Cu privire la activitatea de informaţii clasificate, a întocmit inventarul acestor documente, a emis/anulat autorizaţii de acces, a actualizat documentele clasificate.

 

Ø  În calitate de membru al comisiei tehnice pentru elaborarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Vaslui a conlucrat la elaborarea proiectului acestui plan.

 

Ø  A vizat, din punct de vedere legal, cele 83 de decizii emise de conducerea instituţiei pe parcursul anului.

 

Ø  Ca membru în comisia de fond-funciar constituită la nivelul municipiului Vaslui, a participat la şedinţele comisiei, analizând dosarele depuse, de cetăţenii municipiului Vaslui,  în vederea constituirii/reconstituirii drteptului de proprietate în baza Legii nr.18/1991, actualizată, a Legii nr.1/2000 şi a Legii nr.165/2013, activitate ce s-a finalizat prin adoptarea de hotărâri ale comisiei.

 

Ø  În cadrul comisiei de implementare a Sistemului de control intern managerial, la nivelul  instituţiei, a întocmit Registrul riscurilor, a monitorizat actualizarea procedurilor de sistem şi operaţionale şi a întocmit raportarea anuală către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a situaţiei privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Vaslui.

 

Ø  De asemenea, pe parcursul anului 2016, ca urmare a adoptării de către Guvernul României, prin H.G. nr. 583/2016, a  Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public a întocmit documentele necesare, respectiv:

 

a) declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020, a instituţiei;

b) inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi indicatorii de evaluare;

c) setul de indicatori de performanţă şi riscurile asociate obiectivelor;

d) planul sectorial de acţiune pentru implementarea SNA.

 

Potrivit legii, ,,accesul liber si neîngrǎdit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autoritǎtile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României”.

Compartimentul de presǎ şi relaţii publice din cadrul Direcţiei pentru Agriculturǎ a Judeţului Vaslui a avut în vedere îndeplinirea următoarelor obiective principale :

–       creşterea accesului la informațiile de interes public, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

–        îmbunătățirea proceselor de structurare a informațiilor și de comunicare a acestora în spaţiul public; 

Pe parcursul anului 2016, au fost iniţiate măsuri referitoare atât la necesitatea standardizării formatelor de afişare a categoriilor de informaţii, cerute în mod expres de Legea  nr. 544 / 2001, cât şi pentru promovarea unei imagini unitare şi profesioniste a Direcţiei pentru Agriculturǎ a Judeţului Vaslui, aşa cum este subliniat în prevederile H.G. nr. 1480/2008 privind implementarea domeniului de internet gov.ro la nivelul administraţiei publice şi în ghidul de identitate vizuală elaborat de Guvernul României.

Măsurile privind creşterea accesului la informațiile de interes public au determinat reconfigurarea site-ului www.dadrvaslui.ro/ www.directiagricola.ro, în funcţie de modelul site-ului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltǎrii Rurale – www.madr.ro, prin modificarea atât a meniurilor şi submeniurilor cât şi prin completarea / postarea de documente cu informaţii specifice activităţii DAJ Vaslui, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ceea ce a condus la diminuarea cheltuielilor necesare deschiderii unui nou site.

În anul 2016, comunicarea informaţiilor publice referitoare la activitatea instituţiei s-a realizat atât prin organizarea unei conferinţe de presǎ (ianuarie 2016)  cu tema ,, Prezentarea raportului de activitate pentru anul 2015″, cât şi prin transmiterea online a unui numǎr de 9 Comunicate presǎ cǎtre reprezentanţii media împreunǎ cu un numǎr de 21 Informǎri agricole cǎtre producǎtorii agricoli de pe raza judeţului Vaslui.

În ceea ce priveşte Punctul de informare din cadrul DAJ Vaslui au fost afişate vizibil informaţii referitoare la Normele generale de conduitǎ profesionalǎ ale funcţionarilor publici, programul de audienţe al conducerii, programul de lucru cu publicul, informǎri cu privire la ajutoarele de minimis acordate pentru achiziţionarea de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride conform H.G. 638 / 09.2016, H.G. 723 / 10.2016 si H.G. 852 / 11.2016 şi anunţuri pentru organizarea concursurilor şi validarea ocupǎrii posturilor vacante din cadrul instituţiei OSPA Vaslui.

Compartimentul de presǎ şi relaţii publice a desfǎşurat activitatea, în bune condiţii, comunicând cǎtre ANFP, în termenele prevǎzute, toate rapoartele trimestriale şi semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici angajaţi, rǎspunzând la  toate solicitǎrile primite din partea MADR precum şi a altor institutii şi, de asemenea, participând la toate invitaţiile primite pentru participarea la întâlnirile şi şedinţele din cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesionalǎ Vaslui.

În conformitate cu prevederile art.27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544 / 2011, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.123 / 2002, persoana desemnatǎ din cadrul Compatimentului de presǎ şi relaţii publice întocmeste anual un raport, al cǎrui conţinut respectǎ prevederile normei legale menţionate.

Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016, au fost primite un numǎr de 49 solicitari de informaţii de interes public care se departajeazǎ astfel:

Ø  Numǎrul de solicitǎri rezolvate favorabil: – 49 solicitǎri soluţionate referitoare la : lista ferme pomicole, legumicole, viticole ; exploataţii agricole cu date identificare şi dimensiuni ; ferme zootehnice ; operatori din cultura vegetalǎ ; depozite cereale; operatori înregistraţi în agricultura ecologicǎ; producţie  medie şi preţ / perioadǎ solicitatǎ la furaje ; producţii anuale la grâu, carne, lapte, etc; informaţii suprafeţe declarate de diverşi operatori cu structurǎ culturi aferentǎ; suprafeţe planificate pentru însǎmânţǎri de primǎvarǎ 2015; situaţia statisticǎ a terenurilor pe localitǎţi; producţii medii culturi agricole; situaţii însǎmânţǎri / recoltǎri / producţii medii / ha la culturile agricole; norme venit agricol; produse tradiţionale înregistrate; cultivatori de tutun la nivelul judeţului ;  cantitǎţi de tutun livrate de cultivatori cǎtre prim-procesatori; informaţii privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat cf. Legii nr.214 / 2011 ; cultivatori de rapiţǎ ; operatori comercianţi de îngrǎşǎminte chimice; suprafaţa afectatǎ de îngheţ în primǎvara 2015 la diferite culturi agricole; unitǎţi înregistrate cu cod pentru producere, colectare, sortare, ambalare  ouǎ; producţia de cereale şi plante oleaginoase obţinute în perioada 2015; suprafeţe agricole exploatate la nivelul comunelor din judeţ; cultivatorii de soia convenţionalǎ; informaţii privind societǎţile cu capital privat în agriculturǎ, asociaţii agricole private, unitǎţi de cercetare agricolǎ; informaţii depunere documentaţie calamitǎţi de cǎtre diverse persoane fizice perioada mai septembrie 2015; informaţii acordare sprijin financiar pentru programe restructurare / reconversie plantatii viticole 2014-2018; listǎ operatori fitosanitari; campania agricolǎ de primǎvarǎ, campania agricolǎ de toamnǎ starea de vegetaţie a culturilor agricole ; informatii autorizare produse traditionale.

Ø  Numǎrul de solicitǎri înregistrate respinse, defalcate dupa motivaţia respingerii (informatii exceptate de la acces, inexistente etc.): 0 cereri informaţii exceptate.

Ø  Numǎrul de solicitǎri înregistrate respinse, departajat pe domenii de interes: 0 cereri privind modul de aplicare a Legii nr.544/20014;

Ø  Numǎrul de solicitǎri adresate în scris şi pe suport electronic soluţionate (nu include solicitarile de informatii redirectionate spre solutionare altor institutii);

          48 – pe suport de hârtie / pe suport electronic ;

1 – verbal .

Ø  Numǎrul de solicitǎri adresate de persoane fizice (nu include solicitǎrile de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor institutii): 6 solicitǎri.

Ø  Numǎrul de solicitǎri adresate de persoane juridice (nu include solicitǎrile de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor institutii): 43 solicitǎri.

Ø  Numǎrul estimativ de vizitatori ai punctului de informare

          Documentare – aproximativ 1200 persoane.

În activitatea zilnică, actualizarea constantǎ a informaţiilor de interes public este consideratǎ o prioritate şi, tocmai de aceea, toate comunicatele de presǎ, informǎrile cǎtre agenţii economici, agendele de lucru sǎptǎmânale,  declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, ofertele de vânzare teren extravilan conform Legii 17/2014 împreuna cu diverse documente primite de la departamentele de specialitate din cadrul instituţiei se scaneazǎ, se transforma în fişiere şi se publicǎ pe site.

Conform atribuţiilor din Fisa de post, au fost efectuate o serie de acţiuni de verificare a documentelor depuse la dosarele înregistrate la DAJ Vaslui, dupǎ cum urmeazǎ:

pentru

Ø  importul îngrăşămintelor din ţări din afara Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor s-au eliberat un numar de 2 Certificate de abilitare din care

–          un Certificat de abilitare pentru cantitatea netǎ de 2.000 tone +/- 10% Uree vrac,

–          un Certificat de abilitare pentru cantitatea netǎ de 1.800 tone +/- 10% Monoammonium phosphate ( MAP 12-52);

Ø  biomasǎ, emise în temeiul  Ordinului MADR nr. 46 / 2012, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare s-au emis

–          2 Certificate de origine pentru biomasǎ provenitǎ din culturi energetice;

–          1 Certificat de origine pentru biomasǎ provenitǎ din deşeuri;

Ø  menţinerea criteriilor de recunoaştere în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 s-a întocmit un Proces Verbal la CA Sase Spice ,Vaslui ;

Ø  prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 277 din 20 aprilie 2006 s-a emis o Autorizaţie laborator SC Vinicola Averesti 2.000 SA;

 

În cadrul Compartimentului Administrativ s-a răspuns tuturor solicitărilor venite din partea departamentelor de specialitate cu privire la intervenţii în documente MS Office, probleme legate de sistemul de operare, probleme legate de conectivitatea la reţea, intervenţii hardware şi software, înlocuire cartuşe  imprimantă;

De asemenea, s-a avut în vedere şi s-a realizat menţinerea stării de funcţionalitate a cladirii, a parcului auto, gospodărirea raţională a energiei electrice, apă şi alte materiale de consum, asigurarea serviciului de securitate si curăţenie, verificarea şi achiziţionarea obiectelor şi materialelor specifice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, conform legislaţiei în vigoare, întocmirea în timp util a referatelor pentru achiziţionarea obiectelor de inventar şi a materialelor necesare desfăşurării activităţilor din cadrul instituţiei; urmărirea derulării contractelor privind furnizarea utilităţilor de apă, energie electrică, gaze naturale, salubritate în vederea achitării facturilor la termenul stabilit; întocmirea referatelor privind mentenanţa instalaţiilor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aparţinând instituţiei; inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar.

 

 

Pe aceeași temă

Distribuie:

Cele mai citite