Spitalul Husi scoate la concurs un post cu normă întreagă, perioadă nedeterminată de – sef Birou gr. II Achiziții Contractare Aprovizionare

Publicat:

            SPITALUL MUNICIPAL „DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI  cu sediul în Huși, str 1 Decembrie nr. 40 ,organizează concurs- în conformitate cu prevederile HG nr. 1336 /2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice-pentru ocuparea unui post – VACANT ,cu normă întreagă, perioadă  nedeterminată    de –sef  Birou gr. II Achiziții Contractare Aprovizionare.

Candidații care vor să participe la concurs trebuie să  îndeplinească CONDIȚIILE GENERALE prevăzute la Art. 15 din HG nr. 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare ,și anume:

Art. 15. – Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
  h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

CONDIȚIILE SPECIFICE necesare pentru participarea la concurs în vederea ocupării postului vacant de sef Birou Achiziții Contractare Aprovizionare,condiții prevăzute în OMS nr. 1470/2011 coroborate cu cele din OMS nr. 834/2011 sunt:

– diploma de bacalaureat;

–  absolvent de studii superioare cu diplomă de licență studii superioare profil economic ;

–  minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor ;

–  cunostinţe temeinice de lucru pe calculator.-cunoscător al  nivelului de bază în utilizarea computerului, Word și Excel.

 

Concursul se va desfășura la sediul administrativ al spitalului din Huși str 1 Decembrie nr. 40 și constă în următoarele etape succesive :

 

 • Depunerea  dosarelor de înscriere  în perioada 15.05.2023-26.05.2023 și validare dosare în data de 30.05.2023

Ultima zi de depunere dosare  26.05.2023 ora 15,00

Dosarele de concurs se depun la Biroul RUNOS, după următorul program :Luni-vineri în interval orar 9,00-15,00

 • Proba scrisă 08.06.2023 ora 10,00
 • Interviu 13.06.2023 ora 10.00

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conțină- conform  Art. 35 din HG nr. 1336/2022 următoarele documente :

OPIS –Lista cu actele necesare  pentru participare la concurs, scrise în ordinea de mai jos :

(1)

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la HG nr. 1336/2022 și care poate fi procurat de la Biroul RUNOS al spitalului, sau poate fi descărcat de pe pagina de internet a spitalului;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
  c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
  d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
  f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
  g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
  h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
  i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul  adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este cel agreat de ITM ,prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 1336/2022 .
(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.

Dosarele de concurs se depun la biroul resurse umane sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut prin prezenta publicație de concurs.
(8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
(9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.Nerespectarea – conduce la respingerea candidatului.

Taxa de participare 200 lei.

Documentele vor fi numerotate, perforate și așezate în ordinea scrisă  în Opis în dosar.

Pe coperta dosarului se va scrie corect numele și prenumele candidatului,funcția și locul de muncă în care se află postul pentru care candidează,precum și numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs –număr cu care candidatul se va regăsi pe anunțul de validare dosare,pe anunțul cu rezultatele probei scrise/practice, ale probei interviu ,precum și rezultatele finale ale concursului.

 

Relații suplimentare cu privire la  acest concurs  ,se pot obține la sediul administrativ al spitalului , Biroul RUNOS , sau la telefon 0235/481081 , interior 104.

Pe aceeași temă

Cele mai citite

spot_img